De Voorste Kruisband Blessure (VKB) Deel 2

26-02-2024
De Voorste Kruisband Blessure (VKB) Deel 2

Zoals besproken in het vorige deel van deze reeks zijn er twee opties om het beleid rondom revalidatie in te richten na een voorste kruisband (VKB) Letsel. Hierin kan worden gekozen voor een conservatief, óf een operatief beleid waarin een reconstructie van de VKB het gevolg is. 

De keuze voor het te voeren beleid bevat een complexe overweging welke gemaakt wordt in overleg tussen betrokken specialisten (sportfysiotherapeut – orthopeed) en de cliënt. Hierin worden de gewenste doelstellingen besproken en worden de relevante factoren welke een rol spelen in het behalen hiervan in kaart gebracht. Indien de doelstellingen minder complex zijn, er geen evidente beperkingen voor herstel zijn en het idee dan wel het gedrag van de client logischerwijs zal leiden tot een succesvolle uitkomst, kan mogelijk een conservatief beleid gevoerd worden. Echter, wanneer er sprake is van meer complexe (sport gerelateerde) doelstellingen, er evidente beperkingen voor herstel aanwezig zijn en de ideeën van de client eerder gebaseerd zijn op angst dan wel een verminderd vertrouwen in herstel, kan mogelijk eerder worden gekozen voor een VKB-reconstructie. 

In beide gevallen zal de client om moeten leren gaan met de nieuwe situatie rondom de knie. Er is namelijk sprake van een veranderde anatomie van de knie en het vertrouwde (beweeg)gedrag van de cliënt kan niet meer worden gewaarborgd. Dit uit zich onder andere in (pijn) gedrag welke niet alleen waarneembaar is op het fysieke niveau. Naast pijn, stijfheid van de knie en mogelijke instabiliteit ervaart de cliënt ook beperkingen in het uit kunnen uitvoeren van dagelijkse (sport) activiteiten en het deelnemen aan sociaal wenselijke activiteiten. Door de complexe interactie tussen (o.a.) genoemde factoren, is voor beide keuzes dus iets te zeggen en daarmee is het één niet per definitie beter dan de ander. Het tijdsbestek van het gekozen beleid is met name afhankelijk van de kwaliteit van bewegen, het herstel van het weefsel en het vertrouwen van de patiënt. Daarom is het relevant om naast de biomechanische verklaring ook voldoende tijd te besteden aan het sociale, mentale en cognitieve aspect van de revalidatie. Tijdens de revalidatie bij Jip. zal dan ook uitgebreid stil worden gestaan bij het vinden van de interactie tussen o.a. genoemde factoren.

Gelukkig zijn wij dankzij ons aanpassingsvermogen goed in staat om constant in te spelen op de altijd veranderende omgeving en de gewenste dagelijkse (sport) activiteit . Samen met de (sport)fysiotherapeut kan de cliënt, zowel voor de korte als lange termijn, zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen rondom (beweeg)gedrag in de aanwezigheid van pijn. Daardoor is het gehele proces een lerend geheel en wordt niet alleen gehandeld op basis van het behalen van de einddoelstelling maar is dit wel de start van waaruit het proces zal worden vormgegeven.

Zoals besproken in onze eerdere blog ‘Waarom sportfysiotherapie?’ zal de revalidatie bestaan uit een traject wat vormgegeven wordt door een aantal milestones. Bij Jip. richten we dit traject in door vanuit het einddoel terug te redeneren (Chia 2022). Hiermee wordt bedoeld dat eerst de gewenste context geanalyseerd word en welke daaraan gekoppelde doelstellingen helder moeten zijn. Vervolgens zal vanaf het einddoel worden besloten waarmee het proces zal starten. Hierin is belangrijk dat de elementen die herkenbaar zijn voor de uiteindelijk context worden verweven in het proces waarin respect is voor de mens, de omgeving en de taak in die omgeving waarin de koppeling tussen perceptie en actie van essentieel belang zijn.

Door het ontstaan van de nieuwe (anatomische) situatie en de aanwezigheid van factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan het ontstaan van de blessure, is het niet wenselijk om ‘’terug te keren bij het oude" Revalidatie bij Jip. focust zich dus niet op het terugkeren naar de oude situatie, maar juist op het verkennen van de nieuwe situatie. Tijdens de therapie is het doel dan ook om samen met de cliënt de vernieuwde situatie te verkennen en zo de oplossingsruimte te (her)ontdekken. Hierbij wordt revalidatie eerder gezien als adaptatie welke samen met de cliënt zal worden ingevuld. Hoe deze revalidatie er in detail uitziet zal in het laatste deel van deze blog aan de hand van een casus worden beschreven.

 

Maak nu online jouw afspraak
App met ons voor een afspraak!